Station
»Station«
Farbholzschnitt (7 Segmente auf MDF) / 2008 / 80 x 175 cm / Unikat